Všeobecné obchodní podmínky

(PRO PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU knizkyzesupliku.cz)

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Marek Greger – fyzická osoba podnikající

Prodávající a poskytovatel služeb souvisejících s předmětem koupě

se sídlem Budivojova 1533/9, České Budějovice, 370 04

IČO: 49051491

Tel.: +420777576919
E-mail: podpora@knizkyzesupliku.cz

Číslo účtu: 1036385883/6100

(dále jen „Poskytovatel“). 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Kupujících vyplývajících z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu, tak jak je definováno níže a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s obsahem VOP a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. Ve všech případech, které neupravují VOP se smluvní vztah bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), jakož i předpisy souvisejícími.

Poskytovatel udržuje dlouhodobé vztahy s Kupujícími

 1. Od prvního závazného kontaktu Kupujícího s Poskytovatelem (první objednávky), kdy dojde rámcově k navázání dlouhodobé spolupráce a v rámci jejího průběhu mají Kupující možnost objednávat, měnit a následně i ukončovat dodávky jednotlivého Zboží, jako parciální části dlouhodobé spolupráce. Dokonce i v případě, že zrovna Kupující nemá objednané žádné Zboží, Poskytovatel chce, aby Kupující věděli, že je tu pro ně, a dokud nebude ukončena vzájemná spolupráce, bude o ně v souvislosti se Zbožím průběžně pečovat. Dlouhodobé vztahy jsou pro Poskytovatele nesmírně důležité a chce je společně s Kupujícími průběžně prohlubovat.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto VOP mají pojmy užívané s velkým počátečním písmenem následující význam:

 1. E-shop – webový portál Poskytovatele umístěný na internetové adrese https://www. knizkyzesupliku.cz/ prostřednictvím něhož je zprostředkováván nákup a prodej Zboží Poskytovatele. Provozovatelem E-shopu je Poskytovatel. Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními OZ, zejména pak ustanoveními § 2079 OZ a násl.
 2. Kupní cena – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za prodej a dodání Zboží. Kupní cena je stanovena v nabídce E-shopu u Zboží, a to včetně DPH. Dále mohou být ke Kupní ceně připočteny náklady na odeslání Zboží či poplatky spojené s vybraným způsobem platby. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží či poplatky spojené s vybraným způsobem platby. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Poskytovateli tuto Kupní cenu zaplatit.
 3. Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 4. Smlouva – Smluvní vztah mezi Kupujícím a Poskytovatelem vzniká prvním objednáním Zboží (vč. vzorku) na E-shopu, tedy uzavřením první Kupní Smlouvy, a pokračuje spolu s každou další objednávkou, až do jeho ukončení některou ze smluvních stran (nebo zvláštní situací viz Zákaznický účet). Tento rámcově uzavřený smluvní vztah umožňuje, na základě objednávek konkrétního Zboží, uzavírat dílčí kupní smlouvy (dále společně jako „Smlouva“), čímž Poskytovatel garantuje Kupujícímu konstantní podmínky plnění po celou dobu trvání vzájemného smluvního vztahu. Kde se v těchto podmínkách mluví o Kupní Smlouvě, má se tím na mysli i Smlouva, pokud to neodporuje smyslu a povaze ustanovení.
 5. Zboží – produkty vybrané Kupujícím z nabídky Poskytovatele, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.
 6. Místo dodání – místo, které Kupující označí v objednávce při uzavírání Kupní smlouvy, jako místo, kam má být Poskytovatelem odesláno Zboží.
 7. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavře Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.
 8. Podnikatel – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele se, za podmínek stanovených OZ, považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Pro účely těchto VOP se Podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
 9. Spotřebitel – osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání zakoupí Zboží či jinak jedná s Poskytovatelem. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související navíc ustanoveními § 1810 a násl. OZ o závazcích ze smluv uzavřených se Spotřebitelem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

III. PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující si z nabídky produktů nabízeného v E-shopu vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Výběr Zboží potvrdí kliknutím na odkaz „Přidat do košíku“.
 2. Kliknutím na nabídku v hlavním menu označenou ikonou nákupního košíku se Kupujícímu zobrazí obsah košíku, kde Kupující klikne na „Pokračovat k dodacím údajům“. Zde je Kupující povinen vyplnit kompletní a správné údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů předepsaných objednávkovým formulářem.
 3. Po vyplnění dodacích údajů do objednávkového formuláře, může Kupující akceptovat objednávku kliknutím na „Objednat“. Součástí objednávky jsou i tyto VOP, s nimiž je Kupující povinen se seznámit. V případě, že Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním těchto VOP, až poté objednávku potvrdí.
 4. Objednávku může učinit pouze osoba starší 18 let, a to výhradně sama za sebe, tj. vlastním jménem a na vlastní účet, která je způsobilá k právním jednáním a v rámci objednávky uvede pouze pravdivé a úplné informace. Objednání pro třetí osobu nebo třetí osobou není přípustné.
 5. V případě, že objednávku učiní nezletilá osoba, i přes souhlas zákonného zástupce dle § 32 OZ, je to v rozporu s těmito VOP a taková objednávka je neplatná. Pokud již bylo Zboží, na základě takto učiněné objednávky odesláno této osobě, je tato osoba, resp. její zákonný zástupce, povinen Zboží neprodleně na vlastní náklady vrátit Poskytovateli, pokud se Kupující s Poskytovatelem nedohodli písemně jinak, popř. Zboží nemusí Kupující přebírat od přepravce – Zboží bude vráceno zpět Poskytovateli.
 6. K uzavření Kupní Smlouvy anebo Smlouvy mezi Poskytovatelem a Kupujícím dochází okamžikem odeslání objednávky dle odst. 3 tohoto článku, kdy Kupující kliknul na příslušné tlačítko „Objednat“.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a/nebo uzavření Kupní Smlouvy i Smlouvy, a to i bez udání důvodu. Poskytovatel je oprávněna dle vlastního uvážení požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Poskytovatel je oprávněn nerealizovat objednávku, pokud Kupující přijal tyto VOP s jakoukoliv změnou, byť nepodstatnou, a/nebo pokud Kupující tyto VOP nesplnil.
 8. Kupní cena za Zboží je konečná včetně DPH. Cena však nezahrnuje případné bankovní poplatky související se způsobem platby zvoleným Kupujícím. V případě využití IBAN, resp. platby ze zahraničního bankovního účtu, hradí bankovní poplatky související s převodem odesílatel platby. Pokud bude odesílatelem platby poplatek za převod přenesen v rámci platby na jejího příjemce (Poskytovatele), budou odesílateli platby k dlužné částce připočítány skutečné náklady vyúčtované bankou za uskutečněný převod, a tyto je odesílatel platby povinen uhradit příjemci platby do 14 dní od přijetí platby. V případě volby způsobu doručení Zboží prostřednictvím poštovních služeb, je Kupující povinen uhradit také poštovné a balné dle stanovené sazby. O výši poštovného a balného je Kupující informován před potvrzením objednávky a tato částka je připočtena ke Kupní ceně.
 9. Kupující bere na vědomí, že Poskytovatel je, dle svého uvážení, oprávněn stanovit minimální množství Zboží, které musí Kupující odebrat. Tato informace bude vždy uvedena v E-shopu u nabídky příslušného Zboží.

Zákaznický účet

 1. V rámci budování dlouhodobých vztahů vede Poskytovatel Kupujícím zákaznický účet, kde eviduje veškeré požadavky Kupujících.
 2. Veškeré úkony k zákaznickému účtu mohou být provedeny pouze (i) na základě požadavku Kupujícího (ii) třetí osoby, která doloží (své zastoupení ve smyslu § 436 a násl. OZ např. na základě plné moci udělené Kupujícím třetí osobě pro vyřízení jeho požadavku u Poskytovatele, nebo na základě listiny opatrovníka či jiným způsobem), že může za osobu, která učinila objednávku, jednat.
 3. Pokud třetí osoba jedná za Kupujícího, který zemřel, standardně Poskytovatel vyžaduje prokázání uvedené skutečnosti předložením listiny (např. úmrtního listu, potvrzení o úmrtí atd.) v případě, že třetí osoba požaduje úkony k zákaznickému účtu (např. zrušení zákaznického účtu – ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem, zablokování zákaznického účtu atd.). Zastavení přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení provádí Poskytovatel automaticky ve chvíli, kdy je v písemné či elektronické formě prostřednictvím kontaktních údajů informována o úmrtí Kupujícího.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Místem dodání Zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávce. Poskytovatel splní svou povinnost dodat Zboží Kupujícímu v okamžiku předání Zboží třetí osobě zajišťující jeho doručení Kupujícímu.
 2. Standardně pokud je Zboží skladem, je zásilka se zbožím předána k doručení České poště, s.p. na místo dodání do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, a to jako doporučené psaní. Doručování se řídí právními předpisy a podmínkami České pošty, s.p. jakožto přepravce. Za Zboží předané přepravci nese okamžikem předání odpovědnost přepravce. Pokud je Zboží odesíláno doporučeně, má Kupující možnost sdělit přepravci předem, že si nepřeje, aby zásilka byla převzata jiným příjemcem (např. sousedem).
 3. Zboží je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto VOP jinak. Pokud Kupující objednané a řádně dodané Zboží nepřevezme, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady na odeslání Zboží.
 4. Poskytovatel je povinen dodat objednané Zboží řádně a bez vad.
 5. Za řádně plněnou dodávku je považováno i částečné plnění Poskytovatele. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění Poskytovatele, neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu Kupní smlouvy, pokud tento účel musel být Kupujícímu zřejmý.
 6. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Poskytovatele na Kupujícího v okamžiku odeslání Zboží Kupujícímu (předáním přepravci) či úplným zaplacením Kupní ceny, a to okamžikem té události, která nastane později.

V. PLATBA KUPNÍ CENY

 1. Kupující může Kupní cenu zaplatit platební kartou on-line. Další způsoby platby Poskytovatel prozatím neumožňuje.
 • Platbu za Zboží uskutečňuje Kupující předem prostřednictvím platební brány GoPay  platební kartou. Poskytovatel akceptuje platby platebními kartami MasterCard nebo VISA prostřednictvím internetového platebního portálu. Kupující uhradí Kupní cenu, nejen prostřednictvím platební karty, k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši Kupní ceny z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Poskytovatele.
 • V souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, budou daňové doklady k realizovaným zásilkám vystaveny pouze osobám povinným k dani nebo právnickým osobám nepovinným k dani. V případě, že Kupující objednává Zboží jako osoba k dani povinná, je povinen tuto informaci Poskytovateli v rámci objednání sdělit společně s jeho IČO a DIČ, aby mohl být správně vystaven daňový doklad, a to samostatnou zprávou na info@knizkyzesupliku.cz

VI.   VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Poskytovatel je oprávněn dle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu odmítnout objednávku Kupujícího, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě, že Kupující opakovaně řádně neplní své závazky vyplývající z těchto VOP.
 2. Poskytovatel neodpovídá za případné neplnění nebo prodlení s plněním jejích povinností, je‑li toto neplnění nebo prodlení způsobeno vyšší mocí. Vyšší moc označuje každou událost mimo faktický vliv Poskytovatele, kterou vzhledem k jejímu charakteru nebylo možné předvídat nebo které nebylo možné předejít, i kdyby ji bylo možné předvídat, a to zejména, nikoli však výlučně, epidemii, stávku, výluku nebo jiný pracovněprávní spor (do něhož jsou zapojeni vlastní zaměstnanci nebo zaměstnanci třetí strany), závadu na zdrojích energie nebo přenosové síti, mimořádnou událost, válku, terorismus, povstání, výbuch, požár, záplavu nebo podobnou přírodní pohromu, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá Poskytovatel vliv. Takové okolnosti nebudou připsány k tíži Poskytovatele ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Poskytovatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů Poskytovatele nebo jejich subdodavatelů.
 3. Kupující je zejména povinen objednané Zboží převzít a zaplatit řádně a včas Kupní cenu.
 4. Kupující je dále povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje o své osobě a Místě dodání.

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
 2. Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 3. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 5. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 7. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Při přebírání zásilky se Zbožím je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, není Kupující povinen zásilku obsahující Zboží převzít a zavazuje se Poskytovatele neprodleně informovat o důvodech, proč Zboží nepřevzal. V takovém případě také Kupující sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky. Po rozbalení obalu se Zbožím je Kupující povinen zkontrolovat, že obsah zásilky odpovídá objednanému produktu. Případné nedostatky je nutné neprodleně oznámit skrze kontaktní údaje Poskytovateli. Poskytovatel poskytne součinnost při řešení reklamací s přepravcem.
 2. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Poskytovatel umožnil nakládat. Má-li Kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něj nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Předá-li Poskytovatel přepravci věc pro přepravu ke Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním prvnímu přepravci pro přepravu do Místa dodání. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu, ledaže Poskytovatel škodu způsobil porušením své povinnosti.
 3. Zboží může Kupující vrátit jeho odesláním na adresu Poskytovatele. Náklady spojené s vrácením Zboží primárně nese Kupující (objednatel). Poskytovatel doporučuje vracet Zboží jako doporučenou zásilku a podací lístek uschovat pro případné reklamace vrácení zásilky v případě, že dojde k její ztrátě přepravcem.

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Poskytovatel může od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených OZ a těmito VOP.
 2. Kupující má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ právo od Kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. V případě uzavření Kupní smlouvy na Zboží ve věrnostním programu (s opakujícím se plněním) má Kupující právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba převezmete první dodávku Zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nezbytné, aby Kupující o svém odstoupení od Kupní smlouvy Poskytovatele písemně informoval, a to prostřednictvím některého z komunikačních kanálů uvedených v úvodu těchto VOP. Postačí jakékoliv jednoznačné prohlášení Kupujícího zaslané skrze sjednané komunikační kanály.
 4. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Poskytovateli vrátit i poskytnutý neporušený dárek.
 5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, a to včetně nákladů na dodání (ke Kupujícímu), a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Kupujícího přijal, pokud Kupující výslovně neurčí jinak. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Poskytovateli odeslal zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
 6. Zboží vč. případného dárku je Kupující povinen zaslat zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy. Přímé náklady spojené s vrácením Zboží vč. případného dárku nese Kupující. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží a dárku v důsledku nakládání s těmito jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jejich povahou a vlastnostmi, včetně jejich funkčnosti. 
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Poskytovateli vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jí tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
 8. Kupující může Zboží (vč. dárku) vrátit i nad rámec zákonné lhůty 14 dní, a to do 30 dní od jeho obdržení. Vrátit je možné pouze neporušené zboží v neporušeném původním obalu, neotevřené zásilce.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré osobní údaje považuje Poskytovatel za důvěrné a jsou zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vyhrazujeme si právo žádat o údaj data narození jako kontrolu Vaší plnoletosti.
 2. Kompletní informace o zpracování osobních údajů naleznete v sekci „Osobní údaje“.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě, že z těchto VOP, Kupní smlouvy či popřípadě z platných právních předpisů, vyplývá povinnost či potřeba jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též e-mailem, který nemusí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, náklady na internetové připojení nese Kupující.
 3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována ze strany Poskytovatele v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Ustanovení OZ týkající se ochrany Spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na Kupující, kteří využívají služeb Internetového obchodu jako Podnikatelé. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují platné právní předpisy týkající se ochrany Spotřebitele.
 5. Případné spory mezi Kupujícími, kteří jsou Spotřebiteli, a Poskytovatelem lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporu naleznete zde. Kupující – Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Před kontaktováním České obchodní inspekce anebo využitím platformy Evropské komise za účelem mimosoudního řešení sporů doporučujeme Kupujícím nejprve kontaktovat Poskytovatele za účelem smírného řešení sporu.
 6. Smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak OZ.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím, že aktuální znění VOP Poskytovatel bez zbytečného odkladu uveřejní na webové stránce Internetového obchodu. V případě jakýchkoli změn Internetového obchodu Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou újmu, která Kupujícímu vznikne v důsledku toho, že se Kupující neseznámil se změnami proto, že Internetový obchod pravidelně nevyužívá.
 8. V případě, že by se některé ustanovení těchto VOP z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto VOP.
 9. Kupující mohou Poskytovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu těchto VOP.
 10. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 10. 2021

Platbu za Zboží může Kupující uskutečnit v některých případech předem bankovním převodem. Kupující uhradí Kupní cenu k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši Kupní ceny z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Poskytovatele.

 • V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu společně s uvedením va­riabilního symbolu platby.