Privacy Policy

SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Marek Greger – fyzická osoba podnikající

se sídlem Budivojova 1533/9, České Budějovice, 37004

IČO: 49051491

Tel.: +420777576919
E-mail: podpora@knizkyzesupliku.cz

(dále jen „Kontaktní údaje“ a společně též jako „Správce“)

Správce klade velký důraz na soukromí a na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje Správce za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Na základě čl. 13 a čl. 14 Nařízení tímto Správce poskytuje subjektům údajů (předně zákazníkům) tyto informace o zpracování osobních údajů, které jsou volně přístupné na webových stránkách Správce: www.knizkyzesupliku.cz

Základní pojmy

V souladu s čl. 4 Nařízení Vás informujeme o smyslech některých pojmů používaných v tomto dokumentu.

Osobní údaje – informace na základě, kterých lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Ve většině případů je však pro takovouto identifikaci potřeba více informací např. jméno, příjmení a telefonní číslo. Pokud se tyto informace, vyskytují samostatně, nemusí nutně být osobním údajem, jelikož na základě takovéto informace nelze běžným způsobem identifikovat (např. dohledat) konkrétní fyzickou osobu. Z tohoto důvodu je potřeba, abyste v případě žádosti nebo požadavku na Správce uváděli dostatek údajů tak, aby Vás bylo možno identifikovat a včasně Vaši žádost vyřídit. Pouze podle jména Vás běžně identifikovat nedokážeme. V takovém případě je vyřízení žádosti pozastaveno minimálně o dobu potřebnou ke zjištění údajů potřebných pro identifikaci.

Subjekt údajů – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na osobní údaj.

Zákazník – osoba (předně fyzická osoba), která s Správce uzavřela smluvní vztah (blíže viz odst. Zpracování osobních údajů zákazníků).

Nezákazník – třetí osoba (předně fyzická osoba, která s Správce nemá uzavřený smluvní vztah).

Zájemce – nezákazník, který Správce udělil souhlas s oslovením nabídkou obchodu a služeb.

Správce – fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Zpracování – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Orgán veřejné moci – kontrolním orgánem Správce v oblasti obchodní činnosti, která se týká i zpracovávání osobních údajů, je předně Česká obchodní inspekce. V souvislosti se zpracováním osobních údajů je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů. Dalšími orgány, které si mohou z různých důvodů vyžádat informace, a které mohou souviset i se zpracováním osobních údajů jsou např. Policie nebo Finanční úřad a další.

Úvodem ke zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob předně v souvislosti s dodavatelsko-odběratelskými vztahy (zákazníků i třetích osob).

Správce se snaží korektně a transparentním způsobem zpracovávat přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného právního titulu pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, a ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů, pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu, a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou Správce řádně dokumentuje pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení. Správce spolupracuje s dozorovými úřady, jímž je v souladu s čl. 51 Nařízení v oblasti ochrany osobních údajů zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

Správce dbá na bezpečnost, a pomocí technických a organizačních opatření chrání osobní údaje subjektu údajů.

Rozsah osobních údajů

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás a zpracováváme maximálně v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, zákaznické číslo, variabilní či specifický symbol, případně číslo účtu, v některých případech i audiozáznam hovoru.

Chtěli bychom Vás upozornit, že subjekt údajů nemá povinnost poskytnout své osobní údaje a jejich poskytnutí Správce je zcela dobrovolné. Pokud však subjekt údajů své osobní údaje neposkytne, může to zapříčinit některá omezení, která díky nedostatku informací mohou znemožnit plnění ze strany Správce.

Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává výhradně běžné kategorie osobních údajů. Tímto Vás výslovně žádáme, abyste při naší vzájemné komunikaci nesdělovali údaje o svém zdravotním stavu či jiné osobní údaje dle čl. 9 odst. 1 Nařízení spadající do zvláštní kategorie. Správce tyto údaje zvláštní kategorie pro uzavření, plnění, změnu ani ukončení Smlouvy nevyžaduje a není jejím zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však tyto údaje při komunikaci s Správce (tj. předně při uskutečňování objednávky Zboží a/nebo v souvislosti se Smlouvou a/nebo příslušnou soutěží) přes toto upozornění dobrovolně sdělíte a tím je zjevně zveřejníte ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. e) Nařízení, činíte tak na vlastní riziko a bere tím na vědomí, že komunikace (např. telefonické hovory) může být Správcem zaznamenána a uchována, předně z důvodů dokládání.

Zpracování osobních údajů zákazníků

Správce zpracovává předně osobní údaje svých zákazníků a takové zpracování je nezbytné v souvislosti s uzavřením a následným plněním, změnou nebo ukončením smlouvy, případně oprávněnými zájmy Správce souvisejícími předně s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (právní základy pro zpracování), a k takovému zpracování není třeba souhlasu subjektu údajů. Zpracování na základě souhlasu probíhá ve specifických případech, které jsou uvedeny níže v článku Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a Správce vzniká, v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Správce, prvním objednáním zboží a pokračuje spolu s každou další objednávkou, až do jeho ukončení některou ze smluvních stran (nebo zvláštní situací viz Třetí strany). Tento rámcově uzavřený smluvní vztah umožňuje, na základě objednávek konkrétního zboží či služeb, uzavírat dílčí kupní smlouvy (viz VOP), čímž Správce garantuje zákazníkům konstantní podmínky plnění po celou dobu trvání vzájemného smluvního vztahu.

Zákazník (subjekt údajů) si prostřednictvím webové stránky Správce (dále též „komunikační kanály“) objednává zboží zde vystavené (dále jen „Zboží“) a na základě takovýchto objednávek je následně Zboží zasíláno zákazníkovi.

Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je dobrovolné. Pokud však subjekt údajů Správci nesdělí své osobní údaje, alespoň v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, adresa), smluvní vztah nemůže být uzavřen, jelikož Správce nebude schopen identifikovat smluvní stranu a např. dodat Zboží či komunikovat se zákazníkem v souvislosti s objednávkou nebo dodáním Zboží.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů můžete kdykoliv vznést námitku (na Kontaktní údaje). Správce (i) vyjma přímého marketingu, kdy přestane osobní údaje pro příslušné účely zpracovávat neprodleně, (ii) provede náležitá opatření ke zjištění, zdali je požadavek oprávněný, případně zpracování nepřiměřeně nezasahuje do práv subjektu údajů a následně případně požadavku vyhoví a přestane osobní údaje subjektu pro příslušné účely zpracovávat. O vyřízení námitky budete informováni předně prostřednictvím komunikačního kanálu, kterým byla žádost podána, pokud si nevyžádáte jiný přiměřený způsob, a to do jednoho měsíce od podání námitky.

Právní tituly (základy)

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu pouze pro účely a na základě některého z právních titulů dle čl. 6 odst. 1 Nařízení.

V případě zákazníků se jedná zejména o zpracování nezbytné na základě právního titulu:

 • plnění smlouvy,
 • oprávněných zájmů, případně
 • plnění právní povinnosti

Ze strany Správce však může v některých případech dojít i ke zpracování na základě dalších právních titulů.

Účely zpracování

Před zahájením jakéhokoli zpracování osobních údajů stanovuje Správce účel, pro který tyto osobní údaje zpracovává. Účelem zpracování osobních údajů je předně zajištění plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

 • přijetí a vyřízení objednávky a odeslání zboží zákazníkovi, a
 • přijetí a vyřízení reklamace či stížnosti v souvislosti se smlouvou nebo objednávkou zboží
 • přijetí a vyřízení (kontrola, evidence, vrácení či storno) platby
 • přijetí a vyřízení vratek zboží
 • komunikace se zákazníkem – příjem a vyřizování požadavků prostřednictvím telefonu a/nebo písemné korespondence zákazníků v souvislosti se Smlouvou

Zároveň Vás informujeme, že Správce může provádět zpracování osobních údajů i na základě oprávněných zájmů, a to pro následující účely:

 • nabídka zboží a služeb – přímý marketing
 • vedení Black listu
 • zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem
 • předávání dat k zálohování a zálohování dat
 • obhajoba právních nároků z uzavřené smlouvy nebo objednávky
 • dokládání skutečností v souvislosti s obhajobou právních nároků
 • komunikace s třetí osobou pro vyřízení požadavku zákazníka
 • účasti v soutěži, jejího vyhodnocení a předání výhry
 • splnění zákonné povinnosti v případě, že předpisy přímo nezakládají na právní titul plnění právní povinnosti:
  • ochrana zdraví a majetku
  • zpracování a předávání údajů v souvislosti personální a daňovou evidencí

a pro další účely na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, kterými jsou:

 • Akvizice nových zákazníků
  • Oslovování nabídkou obchodu a služeb (Zájemce)
 • Použití audiovizuálních materiálů pro propagaci Správce
 • Souhlas pro třetí strany (partnery)

Správce také provádí zpracování na základě jiných právních titulů i za účelem:

 • splnění právní povinnosti danou právním předpisem, zejména zpracování daňové evidence a účetnictví, a
 • ochrany života a zdraví.

Za jakým účelem, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a na jakém právním základě jsou osobní údaje konkrétního subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu předá Správce individuálně.

Zpracování osobních údajů je po celou dobu prováděno výhradně v rozsahu a pro dosažení předem stanoveného účelu. Jakmile je účel zpracování naplněn, Správce osobní údaje v souladu se zásadou minimalizace údajů (zpracování přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování a omezení uložení) vymazává, pokud je není třeba uchovávat pro jiný účel.

Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem někdy zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Ty Vám zasíláme, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. K tomuto účelu pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Přímý marketing

Chtěli bychom Vás informovat, že osobní údaje zpracováváme i za účelem nabídky zboží a služeb (přímého marketingu, resp. šíření obchodních sdělení). Děláme to předně na základě (i) našeho oprávněného zájmu (po posouzení dopadů na zájmy a základní práva subjekt údajů), případně pokud nejste naším zákazníkem, tak na základě (ii) Vámi uděleného souhlasu (viz níže – Souhlas se zpracováním osobních údajů) vždy však na základě údajů, které jste nám sami sdělili, protože předpokládáme, že by Vás nabídka našich obdobných produktů a služeb mohla zajímat, případně jste si ji sami vyžádali. Vzhledem k omezenému počtu znaků, používáme v takových případech ve zprávách pro obchodní sdělení zkratku “OS”.

Takovéto osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu průběžně až do chvíle, kdy:

 • zákazník projeví nezájem o tuto komunikaci formou námitky, případně
 • nezákazník odvolá svůj souhlas (maximálně však 2 roky od jeho udělení).

Ze zasílaní obchodních sdělení se můžete jednoduše odhlásit v každé rozesílce kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí e-mailu nebo prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů Správce dle toho, co je pro Vás jednodušší. Správce nezískává osobní údaje fyzických osob z veřejných seznamů či databází.

Jak již bylo výše zmíněno, v malé míře zasíláme obchodní sdělení i nezákazníkům – Zájemcům, ale pouze těm, kteří nám sami předali např. svou e-mailovou adresu např. za účelem zasílání newsletteru, a souhlasili se zasíláním obchodních sdělení (přímým marketingem), které Správce provozuje na svých webových stránkách nebo sociálních sítích. Při získávání souhlasu dáváme subjektu údajů předem k dispozici (minimálně prostřednictvím odkazu) jeho plné znění a v každé e-mailové nabídce je v patičce možnost odhlášení ze zasílání formou prokliku, což zároveň Správce chápe, jako odvolání uděleného souhlasu pro tento účel.

Zasílání SMS
V některých případech kontaktujeme naše zákazníky i prostřednictvím SMS. Vzhledem k tomu, že text v SMS je značně omezený (na max. 159 znaků), bývá sdělení omezeno na nejnutnější minimum (vč. povinných částí vyplývajících z legislativy). V následujícím textu proto raději vysvětlujeme některé pojmy, přestože věříme, že jsou intuitivní. Jestliže je v poli odesílatel SMS uvedeno: telefonní číslo Správce viz Kontaktní údaje uvedené výše. Pokud začíná text SMS zkratkou „OS“, jedná se o tzv. „Obchodní sdělení“, prostřednictvím kterého Vás informujeme např. o zajímavé akci nebo slevě na naše produkty, nebo Vám přejeme k svátku, narozeninám, Vánocům či do nového roku. V SMS uvádíme i webovou adresu „www.knizkyzesupliku.cz“. Pokud adresát zadá tuto adresu do webového vyhledávače, bude nasměrován na naše webové stránky, kde má možnost jednoduchým způsobem přímo, nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů (telefon, e-mail, pošta), a účinně zdarma zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byla takováto sdělení (SMS) nadále zasílána.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce používá tento právní titul opravdu jen ve výjimečných případech, a to zejména v případech, kdy Zájemce udělil souhlas se zasíláním novinek, nebo např. v případech kdy Zákazník nebo třetí osoba poskytuje své fotografie k propagaci v souvislosti s produktem. Ve většině případů jsou osobní údaje zpracovávané na základě jiných právních titulů. Vždy se však jedná o údaje poskytnuté subjektem údajů.

Správce dbá na to, aby případný souhlas byl poskytnut v souladu s Nařízením, zejména pak s čl. 4 bodem 11 Nařízení, který definuje souhlas jako: „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jelikož je, až na výjimky, většina souhlasů pro Správce udělována na dálku, jsou přizpůsobeny i příslušné kanály jejich sběru tak, aby bylo možno udělení souhlasu v souladu s jeho výše uvedenými parametry průběžně kontrolovat, případně doložit. V případě souhlasu budou osobní údaje uloženy do odvolání, maximálně však 2 roky od jeho udělení.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů Správce (předně v pracovní době Správce) podle toho, který komunikační kanál je pro Vás jednodušší. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Správce sbírá souhlasy individuálně a vždy Vás o sběru konkrétního souhlasu informuje předem odděleně tak, abyste jasně vnímali, že sbíráme souhlas za konkrétním účelem (a dalšími parametry dle Nařízení). Tím, že vezmete na vědomí tyto Informace o zpracování osobních údajů, neudělujete žádný souhlas. Jen Vás prostřednictvím nich informujeme, v jakých situacích u Správce na souhlas můžete narazit.

Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů, která je určena individuálně. Nejčastěji se jedná o zpracování v souvislosti s plněním smlouvy a zpracování na základě souhlasu subjektu údajů.

V souvislosti s plněním Smlouvy (ve vztahu k naším zákazníkům) ukládáme osobní údaje po dobu jejího trvání, a dále následujících 10 let zejména z důvodu obhajoby právních nároků vyplývajících z uzavření Smlouvy, a pro účely případných sporů vzniklých ze Smluv.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů (předně nezákazníka) ukládáme do odvolání, maximálně však 2 roky od jeho udělení subjektem údajů.

Konkrétní dobu, po kterou budou osobní údaje daného subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu Správce předá individuálně.

Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a Správce již nemá žádný další účel, pro který by je byla oprávněna údaje zpracovávat, provádí výmaz takových osobních údajů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů Správce provede výmaz osobních údajů také v případě, kdy subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněného zájmu a subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, Správce rovněž osobní údaje vymaže, poté co o tom subjekt údajů informuje.

Předávání osobních údajů

Zpracování údajů zajišťuje Správce primárně sám prostřednictvím vlastních zdrojů, případně ve spolupráci s dalšími obchodními partnery, zejména jakožto příjemci údajů ve smyslu čl. 4 odst. 9) Nařízení, a těmto společnostem Správce proto osobní údaje předává (na základě svých oprávněných zájmů).

Správce může zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele případně je předávat dalšímu správci.

K předávání Osobních údajů však dochází v případech, kdy je ke zpracování potřeba využít externích služeb, které Správce nezajišťuje z vlastních zdrojů nebo na základě požadavku kontrolních orgánů či orgánů veřejné moci. Osobní údaje jsou pak mohou být zpřístupněny pro konkrétně vymezené účely dalším subjektům, a to pro:

 • dodavatele služeb souvisejících s balením a odesláním zboží
 • dodavatele poštovních a přepravních služeb
 • zprostředkovatele plateb
 • dodavatele účetních služeb
 • správce IT a webových stránek
 • dodavatele v oblasti rozesílky obchodních sdělení
 • právní zastoupení
 • kontrolní orgány a orgány veřejné moci

Správce může zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele případně je předávat dalšímu správci. Správce uzavřela v souladu s čl. 28 Nařízení s každým výše uvedených zpracovatelů smlouvu o zpracování osobních údajů.

Uvedené třetí strany poskytly Správce dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů. Zároveň doložily Správce dostatečné záruky nakládání s předávanými osobními údaji.

Spolupracujeme i s dalšími partnery, se kterými si však nepředáváme osobní údaje. Pokud by takováto spolupráce souvisela se zpracováním osobních údajů partnera, třeba že nedochází k jakémukoliv předávání osobních údajů, Správce před uzavřením spolupráce prověřuje, jestli partner zpracovává osobní údaje zákonnou cestou.

Konkrétní informaci o tom, komu a v jakém rozsahu jsou osobní údaje předávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu Správce předá individuálně.

Doplňující informace ke zpracování

Správce v současnosti nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud by v budoucnu k takovému kroku hodlala přistoupit nebo by hodlal osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, bude o tom subjekty údajů informovat předem, předně prostřednictvím těchto Informací o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány Správce v elektronické podobě předně automatizovaným způsobem, ale v některých případech i ručně. Nedochází však k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení. Společnost přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, která jsou nezbytná k naplnění povinností dle Nařízení.

Bezpečnost osobních údajů

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracovávání i k pravděpodobným a různě vážným rizikům pro práva a svobody fyzických osob Správce zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku zejména náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Technická opatření

Správce zavedl následující opatření:

 • anonymizace a pseudonymizace osobních údajů;
 • šifrování osobních údajů
 • oprávnění pro přístup k osobním údajům
 • antivirová ochrana
 • zálohování

a další opatření, která právě z bezpečnostních důvodů zde nebude blíže specifikovat.

Organizační opatření

Správce jedná v souladu se zásadami stanovenými Nařízením, proto dále zavazuje (podnikovými pravidly a/nebo smluvně) k jejich dodržování všechny (např. osoby, zpracovatele nebo samostatné správce), kteří mají příslušný vztah se Správcem a dostávají se do styku s osobními údaji, jenž Správce spravuje.

Práva subjektu údajů

Společnost Správce tímto informuje subjekt údajů, že je oprávněn požadovat informace a přístup k osobním údajům, které o něm správce zpracovává, opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, případně informaci, jestli v souvislosti s jeho údaji dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce má subjekt údajů, rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má subjekt údajů právo v určitých případech na přenositelnost osobních údajů. Všechna tato práva může subjekt údajů, realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů společnosti Správce.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111 nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení. Primárně však doporučujeme se se svými požadavky a reklamacemi obracet nejprve na Správce, který se vám pokusí poskytnout potřebné informace.

Třetí osoby

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů výhradně na základě jejich vůle a požadavků.

Správce proto výslovně informuje, že v případě, kdy za subjekt údajů uplatňuje jeho práva či požadavky třetí osoba, Správce standartně vyžaduje předložení dokumentu opravňující třetí osobu za subjekt údajů jednat (např. plnou moc udělenou subjektem údajů třetí osobě pro vyřízení jeho požadavku u Správce), za účelem ověření oprávněnosti požadavku v souladu s vůlí zákazníka, příp. za účelem opatření proti páchání trestné činnosti (podvodů), na základě oprávněných zájmů Správce činěných ve prospěch subjektu údajů. Proti tomuto postupu může subjekt údajů (zákazník) vznést námitku, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů.

Správce zároveň výslovně informuje, že pokud třetí osoba jedná za subjekt údajů, který zemřel, anebo který není schopný za sebe jednat, Správce standartně vyžaduje prokázání uvedené skutečnosti předložením dokumentu (např. úmrtního listu, potvrzení o úmrtí, listiny opatrovníka ad.) v případě, že třetí osoba požaduje úkony k zákaznickému účtu, které nejsou založeny na oprávněných zájmech Správce. Zastavení zasílání obchodních sdělení činí Správce automaticky ve chvíli, kdy je informována o úmrtí nebo změně stavu subjektu údajů (Zákazníka), a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů.

Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem 10. 10. 2021, je uveřejněn na webových stránkách Správce, a nahrazuje všechna předchozí znění.